Attføring

Bedrifta har pr. dags dato 2 forskjellige arbeidsmarknadstiltak samt ein arbeids- og treningsavdeling (ATA).

Arbeidsforberedende treningsplasser (AFT)
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

10 AFT og 20 statlege tiltaksplassar i VTA.

Arbeids og treningsavdeling (ATA)

Arbeids og treningsavdeling er tilbod til funksjonshemma som har behov for anna aktivitet enn arbeid. Hovudinnhaldet i ATA er trivsel. Den enkelte bruker skal få vedlikehalde sine ferdigheiter, og ha ei oppleving av trivsel og meistring.

Aktivitetar i ATA

Enkle arbeidsoppgåver frå VTA.
Pakking, forming, fysisk aktivitet, symjing og sosialt samvær.

For meir informasjon ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor, eller ring Austevoll ASV.