Arbeidsforberedende treningsplasser (AFT)

Kven kan få det?

Arbeidsforberedande trening skal bidra til å prøve ut arbeidsevna di, og til å styrke sjansane dine for å få ordinært arbeid. Me gjev deg eit tilbod om arbeidsretta opplæring og utprøving av arbeidsevne for personar med nedsatt arbeidsevne og samansatte bistandsbehov.

Kartlegging og arbeidstrening

Austevoll ASV tilbyr arbeidsforberedande trening der du kan få kartlagt arbeidsevna di, arbeidsutprøving, karriereveiledning, arbeidstrening og opplæring. Den arbeidsforberedande treninga er tilpasset dine ønsker og interesser. Saman med Jobbveilederan din, kartlegg du ressursane og behova dine, og legg ein plan for formidling til ordinært arbeid. Målet med tiltaket er å styrkje mulighetane dine for å kome ut i ordinært arbeid.

Overgang til jobb eller utdanning

Etter ei innleiande fase med kartlegging og arbeidstrening vert det lagt det vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv. Jobbveilederen din kan hjelpe deg i jobbsøkerprosessen og tilby intervjutrening.

Kompetanse

Me tilbyr arbeidstrening i produksjonsarenaer i eit miljø der det vert lagt vekt på utprøving og trening til ordinært arbeidsliv. Gjennom arbeid internt kan du få opplæring i basis kompetanse som praktisk matematikk og norsk. I AFT vil du få dokumentasjon på kompetanse du har fått i arbeidstrening.

AFT kan ha ein varighet på 1 år med mulighet for ytterlegere forlenging.